Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

Danh sách xử lý tang vật tháng 2 năm 2012


 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
 
DANH SÁCH TIÊU HỦY VẬT CHỨNG
Số: 02/2012/ BB - THA
 
          Hôm nay vào hồi: 8 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 02 năm 2012. Tại Cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.
 Hội đồng tiêu huỷ tang vật, vật chứng gồm:
          1. Ông: Nguyễn Hồng Trung                        - Chi cục Trưởng THADS                                                     - Chủ tịch Hội đồng
          2. Ông: Lữ Thanh Tuấn                               - Thủ kho THADS                                                                  - Uỷ viên
          3. Bà: Trần Thị Xuân                                   - Kế toán THADS                                                                   - Uỷ viên
          4. Ông( bà):.................................................   - Đại diện Phòng Tài Nguyên Môi Trường huyện                  - Uỷ viên
          5. Ông : Lò Văn Thoại                                    -  Đại diện phòng Tài Chính Kế Hoạch huyện                        - Uỷ viên
          -  Đại diện Viện Kiểm Sát nhân dân huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Tham gia kiểm sát việc tiêu huỷ tang vật, vật chứng.
          Ông:  Nguyễn Hoài Nam                           -   Viện Kiểm Sát nhân dân huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.
 Đã tiến hành tiêu huỷ các vật chứng sau:
TT
Tên vụ

Địa chỉ

Bản án số:
N- T- N
QĐ-THA số:
N- T - N
Loại Vật chứng- Đặc điểm
Số lượng
Đơn vị
Hình thức xử lý
01
Kha Văn Tinh
Bản Lở - Xá Lượng
TD
87/HSST/25.10.2011
TAND - TD
84/02.12.2011
phong bì niêm phong  bên trong đựng  0,15 gam hêrôin
01
Cái
Đốt
02
Lương Thị Năm
Xiềng Nứa -Yên Na  TD
88/HSST/25.10.2011
TAND - TD
86/02.12.2011
phong bì niêm phong  bên trong đựng  0,21 gam hêrôin
01
Cái
Đốt
03
Vy Doăng Huỳnh
Bản Bón - Yên Na TD
89/HSST/25.10.2011
TAND - TD
88/02.12.2011
phong bì niêm phong  bên trong đựng  1,4 gam hêrôin
01
Cái
Đốt
04
Lín Văn Sơn
Quang Phúc - Tam Đình - TD
90/HSST/25.10.2011
TAND - TD
90/02.12.2011
phong bì niêm phong  bên trong đựng  0,2 gam hêrôin
01
Cái
Đốt
05
Vi Văn Vôi
Cặp Chạng - Yên Tĩnh - TD
91/HSST/25.10.2011
TAND - TD
92/02.12.2011
phong bì niêm phong  bên trong đựng  0,18 gam hê rôin
01
Cái
Đốt
06
La Văn Mưới
Văng Lin - Yên Thắng - TD
92/HSST/25.10.2011
TAND - TD
94/02.12.2011
phong bì niêm phong  bên trong đựng  1,94 gam hê rôin và 0,80 gam
hồng phiến
01
Cái
Đốt
07
La Văn Phong
Minh Phương - Lượng Minh - TD
93/HSST/26.10.2011
TAND - TD
96/02.12.2011
phong bì niêm phong  bên trong đựng  0,28 gam
hê rôin
02
Cái
Đốt
08
Vi Văn Chồm
Đình Phong - Tam Đình - TD
94/HSST/26.10.2011
TAND - TD D - TD
98/02.12.2011
phong bì niêm phong  bên trong đựng  0,14 gam hêrôin
01
Cái
Đốt
09
Vi Duy Đảo
Bản Phòng - Thạch Giám - TD
95/HSST/26.10.2011
TAND - TD
100/02.12.2011
phong bì niêm phong  bên trong đựng  13,29 gam hêrôin
01
Cái
Đốt
10
Lưu Văn May
Xoóng Con - Lưu Kiền - TD
96/HSST/26.10.2011
TAND - TD
103/02.12.2011
phong bì niêm phong  bên trong đựng  0,15 gam hê rôin
01
Cái
Đốt
11
Lô Văn Nhót
Đình Phong - Tam Đình -TD
97/HSST/26.10.2011
TAND - TD
105/02.12.2011
phong bì niêm phong  bên trong đựng  0,225 gam hêrôin
01
Cái
Đốt
12
Trần Văn Giới
Sơn Hà - Tam Quang - TD
98/HSST/27.10.2011
TAND - TD
107/02.12.2011
01(Một) con dao,  lươĩ dao bằng sắt dài 30cm, cán dao làm bằng gỗ tròn dài 10cm
01
Cái
Đập
13
Lô Thị Tuyết( Xơ)
Bản Lườm - Yên Thắng - TD
99/HSST/24.11.2011
TAND - TD
121/09.01.2012
phong bì niêm phong  bên trong đựng  0,60 gam hêrôin
01
Cái
Đốt
14
Lương Thị Lợi
Thạch Dương - Thạch Giám - TD
100/HSST/24.11.2011
TAND - TD
123/09.01.2012
phong bì niêm phong  bên trong đựng  0,73 gam hê rôin và 0,10 gam hồng phiến 
01
Cái
Đốt
15
Lương Thị Hồng
Văng Lin - Yên Thắng - TD
102/HSST/24.11.2011
TAND - TD
126/09.01.2012
phong bì niêm phong  bên trong đựng  3,55 gam hê rôin  và 0,50 gam hồng phiến
01
Cái
Đốt
16
Trần Huy Trí
Quang Trung - Vinh - Nghệ An
105/HSST/24.11.2011
TAND - TD
134/09.01.2012
02( Hai) bộ bài tu lơ khơ
02
Bộ
Đốt
17
Lô Văn Đá
Xiềng Nứa - Yên Na - TD
101/HSST/24.11.2011
TAND - TD
142/13.01.2012
phong bì niêm phong  bên trong đựng  0,11 gam hêrôin
01
Cái
Đốt
18
Nguyễn Thị Hà
Nam Anh - Nam Đàn - Nghệ An
108/HSST/30.11.2011
TAND - TD
145/13.01.2012
phong bì niêm phong  bên trong đựng  27,9 gam hêrôin
01
Cái
Đốt
19
Nguyễn Thị Hiền và đồng bọn
Hoà Đông - Hoà Bình - TD
111/HSST/29.12.2011
TAND - TD
153/08.02.2012
01(Một ) bộ bài tu lơ khơ 52 quân
01
bộ
Đốt

            Trước khi tiêu huỷ và xử lý vật chứng, Hội đồng đã tiến hành kiểm tra các gói niêm phong, túi đựng tang vật các vụ án trên vẫn còn nguyên vẹn theo biên bản giao nhận giữa Công An huyện Tương Dương và Chi cục Thi hành án huyện Tương Dương.
          Toàn bộ số tang vật trên của  19( Mười chín ) vụ án gồm 51,055( Năm mươi mốt phẩy không năm lăm) gam hê rôin; 1,4( Một phẩy bốn) gam hồng phiến;  01(Một) con dao và 03(Ba) bộ bài tu lơ khơ  đã tiêu huỷ xong hồi 9 giờ 15  phút, cùng ngày. Biên bản đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác. Hội đồng tiêu huỷ thống nhất cùng ký tên vào biên bản.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TIÊU HỦY                THỦ KHO THA               KẾ TOÁN THA       ĐẠI DIỆN VIỆN KIỂM SÁT


 
        Nguyễn Hồng Trung                                     Lữ Thanh Tuấn                Trần Thị Xuân    
       
                    
  ĐẠI DIỆN PHÒNG TC&KH HUYỆN                                                                         ĐẠI DIỆN PHÒNG TN&MT HUYỆN
                          Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét