Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

Lịch công tác tháng 1/2012


CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH NGHỆ AN
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG

Số: 01/KH- THA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTương Dương, ngày 03  tháng 01 năm 2012

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2012
Của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tương Dương

I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2011
- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi hành án dân sự năm 2011
- Xử lý tang vật, tại các Bản án đã có hiệu lực pháp luật; Báo chi trả và sung công các khoản tiền đã thu;
- Đi cơ sở giải quyết các vụ việc mới thụ lý và các vụ việc có tính chất bức xúc.
- Phân công trực tết nguyên đán
II. Lịch làm việc, hội nghị
NGÀY THỨ
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
ĐỊA ĐIỂM
GHI CHÚ
01
CN
Nghỉ cuối tuần02
Thứ 2
Nghỉ bù tết Dương lịch03
Thứ 3
S: Giao ban UBND huyện
C: Sinh hoạt Chi bộ
-         Đ/c Hội
-         Các ĐV
- HT UB
- VP Chi cục

04
 Thứ tư
Đi cơ sở
- CHV, CB
Các xã, thị trấn

05
 Thứ 5
Đi cơ sở
- CHV, CB
Các xã, thị trấn

06
 Thứ 6
Đi cơ sở
- CHV, CB
Các xã, thị trấn

07, 08
 T7, CN
Nghỉ cuối tuần
09
 Thứ 2
Đi cơ sở10
Thứ 3
S: Họp tổng kết QP-AN
C: Hội nghị tổng kết công tác Thi hành án dân sự
-         Đ/c Trung
-         Các CHV, CB THA
- TT Văn hoá
- HT UB huyện

 11
Thứ tư
Xử lý tang vật
Thủ kho, KT


12
Thứ 5
Đi cơ sở
- CHV, CB
Các xã, thị trấn

13
Thứ 6
Đi cơ sở
- CHV, CB
Các xã, thị trấn

 14,15   T7,CN
Nghỉ cuối tuần 16
Thứ 2
Làm báo cáo khối nội chính
- CHV, CB
VP Chi cục
Đ/c Tuyên TH
17
Thứ 3
Đi cơ sở18
 Thứ tư
Họp cơ quan
Toàn thể CBCC
VP Chi cục

19
Thứ 5
Giao ban nội chính
Đ/c Trung
HT Huyện uỷ

20
Thứ 6
Tổ trực tết họp phân công nhiệm vụ
Bộ phận trực tết
VP Chi cục

21,22
 T7,CN
Nghỉ tết nguyên đán Nhâm Thìn23
Thứ 2
Nghỉ tết nguyên đán Nhâm Thìn24
Thứ 3
Nghỉ tết nguyên đán Nhâm Thìn25
Thứ 4
Nghỉ tết nguyên đán Nhâm Thìn26
Thứ 5
Nghỉ tết nguyên đán Nhâm Thìn27
Thứ 6
Nghỉ tết nguyên đán Nhâm Thìn28,29
 T7,CN
Nghỉ tết nguyên đán Nhâm Thìn30
 Thứ 2
Họp cơ quan đầu năm
Toàn thể CBCC
VP Chi cục

31
Thứ 3
Làm báo cáo 4 tháng gửi Cục
- CHV, CB
VP chi cục


Đề nghị các cán bộ, công chức bám vào nhiệm vụ trọng tâm của Cơ quan, xây dựng Kế hoạch công tác của cá nhân gửi cho Thủ trưởng Cơ quan duyệt trước ngày 05/01/2012

Nơi nhận:
-         Cục THADS tỉnh Nghệ An (Báo cáo)
-         TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện (Báo cáo)
-         Chủ tịch UBND huyện (Báo cáo)
-         VP HĐND và UBND huyện
-         VP Huyện uỷ
-         Toàn thể CB,CC
-         Lưu VT-THA
CHI CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Trung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét